[../dargah.html]
[./pahlavi.html]
[../conf/conf.html]
[./18tir.html]
[../doshman/doshman.html]
[../siavosh/siavosh.html]
[./media.html]
[../payvand.html]
[../conf/aryana.html]
[../golshani.html]
[./faraxan2010.html]
[./pahlavi2009.html]
[./pahlavi2008.html]
[./pahlavi2005.html]
[./pahlavi2000.html]
[./pahlavi1999.html]
[./pahlavi2011.html]
[./pahlavi2012.html]
[./pahlavi2013.html]
[./pahlavi2014.html]
[Web Creator] [LMSOFT]
Dr Shahpour IRANSHAHI
Memorial of Kings / Yadgare Shah-en-Shahan
Arj-gozari be Shah-en-Shahan-e Pahlavi dar Paris 
Be yad-e ravan-shad sepahbod Manii
ke ta vapasin dam be shahanshahi payband mand
Vahramshid 5 Amordad 2568 / Tuesday 27 July 1999